header algemeen voordeligbhv

Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Voordeligbhv.nl (hierna te noemen “Voordeligbhv.nl), een onderneming met adres Hazebrouckstraat 10, 4793CS, Fijnaart. Voordeligbhv.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68695969.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Bedrijf: de Wederpartij handelend in de uitvoering van een bedrijf of beroep.
BW: het Burgerlijk Wetboek.
Consument: de Wederpartij niet handelend in de uitvoering van een bedrijf of beroep.
Opdracht: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Voordeligbhv.nl voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.
Dienst: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Voordeligbhv.nl voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.
Dienstverlening op afstand: een overeenkomst die tussen Voordeligbhv.nl en de Wederpartij wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Overeenkomst: elke overeenkomst gesloten tussen Voordeligbhv.nl en de Wederpartij.
Wederpartij: de partij die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van een Opdracht. De Wederpartij kan zowel een Bedrijf als een Consument zijn.

Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de Algemene Voorwaarden dat het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa.

Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Voordeligbhv.nl en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Voordeligbhv.nl, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

Offertes en/of aanbiedingen

 1. Alle offertes en/of aanbiedingen waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod en kan steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen/offertes kunnen door Voordeligbhv.nl tevens binnen 7 dagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
 2. Alle offertes en/of aanbiedingen van Voordeligbhv.nl zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld.
 3. Voordeligbhv.nl kan niet aan zijn offertes en/of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij op basis van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte en/of aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte en/of aanbieding opgenomen aanbod dan in Voordeligbhv.nl daaraan niet verbonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Voordeligbhv.nl anders aangeeft.

Totstandkoming overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van een offerte en/of aanbieding van Voordeligbhv.nl.
 2. Offertes en/of aanbiedingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen langs elektronische weg). Voordeligbhv.nl is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan.
 3. Op het moment dat Voordeligbhv.nl van de Wederpartij een opdrachtbevestiging ontvangt, komt een Overeenkomst tussen partijen tot stand, dan wel op het moment dat Voordeligbhv.nl feitelijk begint met de uitvoering.
 4. De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

Uitvoering overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt door Voordeligbhv.nl naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitgevoerd. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is er sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Voordeligbhv.nl. de toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Voordeligbhv.nl bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoerd. Voordeligbhv.nl is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Voordeligbhv.nl is gerechtigd de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Voordeligbhv.nl het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Voordeligbhv.nl niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
 4. Voordeligbhv.nl heeft het recht op de vooraf reeds bekend gemaakte vrije dagen, dit ondanks de in de Overeenkomst eventueel opgenomen aantal minimum uren.

Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen stelt Voordeligbhv.nl de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot wijziging van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd/aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Voordeligbhv.nl zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk inlichten.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, licht Voordeligbhv.nl de Wederpartij hierover van te voren in.
 4. Indien een vast tarief of vaste prijs is overeengekomen, zal Voordeligbhv.nl daarbij aangeven in hoeverre de wijziging/aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op het tarief/de prijs. Hierbij zal Voordeligbhv.nl proberen te trachten - voor zover mogelijk – vooraf een prijsopgave te doen.
 5. Voordeligbhv.nl zal geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging/aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Voordeligbhv.nl kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen partijen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Verplichtingen Wederpartij

 1. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur of ruimtes en/of plaatsen (te denken aan parkeerplekken) waarvan Voordeligbhv.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. Tevens dient de Wederpartij Voordeligbhv.nl alle bevoegdheden en autorisaties te verlenen die nodig zijn om de Opdracht naar behoren uit te voeren.
 2. Voordeligbhv.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Voordeligbhv.nl is uit gegaan van de door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Voordeligbhv.nl kenbaar behoorde te zijn.
 3. De Wederpartij draagt er zorg voor dat de medewerkers van de organisatie van de Wederpartij die bij de werkzaamheden betrokken zijn, tijdig beschikbaar zijn.
  De Wederpartij dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor Voordeligbhv.nl onmogelijk maakt de Opdracht naar behoren uit te voeren.
 4. Indien door Voordeligbhv.nl of door Voordeligbhv.nl ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Wederpartij of door de Wederpartij aangewezen locatie, draagt de Wederpartij kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 5. De Wederpartij is verplicht Voordeligbhv.nl te informeren over alle feiten en omstandigheden die de uitvoering van de Overeenkomst kunnen beïnvloeden.
 6. Indien de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen, zoals opgenomen in dit artikel, heeft voldaan, heeft Voordeligbhv.nl het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke prijs of tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen.

Annulering

 1. Voordeligbhv.nl is te allen tijde gerechtigd de cursus-, trainingsdatum of workshopdatum te wijzigen of de Opdracht te annuleren. Voordeligbhv.nl zal de Wederpartij daarvan op zo kort mogelijke termijn op de hoogte brengen. Voordeligbhv.nl zal voor zover mogelijk een nieuwe cursus-, training of workshop aanbieden. Indien zulks niet mogelijk is, zullen reeds betaalde bedragen door de Wederpartij aan Voordeligbhv.nl, worden geretourneerd.
 2. Annulering van de Opdracht door de Wederpartij is alleen mogelijk met inachtneming van onderstaande bepalingen:
  A Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden;
  B Bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van de cursus-, training of workshop is de Wederpartij 50% van de prijs verschuldigd; en
  C Bij annulering korter dan 3 dagen voor aanvang van de cursus-, training of workshop is de Wederpartij de volledige prijs verschuldigd.
 3. De kosten die de cursus-, training- of workshoplocatie bij annulering of uitstel aan Voordeligbhv.nl berekent, worden in rekening gebracht aan de Wederpartij, indien de Wederpartij de uitvoering van de cursus, training of workshop annuleert, uitstelt of wijzigt.
 4. Bij een annulering is de Wederpartij gerechtigd iemand anders in de plaats te doen deelnemen aan een cursus, training of workshop.
 5. De Wederpartij dient rekening te houden bij iemand anders in de plaats doen deelnemen aan een cursus, training met de geldende aanmeldprocedures van de organisaties NIBHV en Het Oranje Kruis. Bij een te late aanmelding is Voordeligbhv.nl is te allen tijde gerechtigd de cursus-, trainingsdatum te wijzigen.
 6. De eventueel reeds betaalde bedragen met aftrek van het verschuldigde bedrag in verband met annuleren, zullen door Voordeligbhv.nl voor zover mogelijk in mindering worden gebracht op een nieuwe cursus, training of workshop. Indien zulks niet mogelijk is, zal dit bedrag door Voordeligbhv.nl aan de Wederpartij worden geretourneerd.
 7. Bij het niet verschijnen van de Wederpartij of een werknemer van de Wederpartij, vindt geen restitutie plaats en/of worden cursus-, trainings- of workshopkosten in rekening gebracht aan de Wederpartij.
 8. Bij wangedrag van een persoon of indien een persoon in overtreding is met de geldende orde- en veiligheidsmaatregelen is Voordeligbhv.nl gerechtigd de betreffende persoon de toegang tot de cursus, training of workshop te ontzeggen zonder dat er restitutie van de kosten van de cursus, training of workshop verschuldigd is.

Prijzen

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Voordeligbhv.nl aangegeven prijzen en tarieven altijd exclusief BTW.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geldt bij een incompany cursus, training of workshop in de avond en/of weekend een toeslag van 15%.
 3. De prijzen en tarieven zijn exclusief verzend-, reis-, verblijf-, parkeer- en andere onkosten, tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien niet uitdrukkelijk een prijs of tarief is overeengekomen, zal de prijs of het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke tarieven van Voordeligbhv.nl.
 5. Van alle bijkomende kosten zal Voordeligbhv.nl tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.
 6. Indien Voordeligbhv.nl bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs of vast tarief overeenkomt, is Voordeligbhv.nl gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 7. In het geval Voordeligbhv.nl voornemens is de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 8. Indien de verhoging van de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drien maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
  A De verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Voordeligbhv.nl rustende verplichting ingevolge de wet;
  B De verhoging oorzaak vindt in een stijging van belastingen, productiekosten et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
  C Voordeligbhv.nl alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; of
  D Bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Betaling

 1. Betaling geschiedt door middel van overmaking op een door Voordeligbhv.nl aangewezen bankrekening, tenzij anders overeengekomen.
 2. Voordeligbhv.nl zal voor het door de Wederpartij verschuldigde bedragen een factuur sturen. De betalingstermijn voor het Bedrijf is 30 dagen na de datum van de betreffende factuur, tenzij anders is aangegeven op de factuur of anders overeengekomen.
 3. Betaling van open inschrijvingen dient vooraf te geschieden, voor aanvang van de cursus, training of workshop, tenzij anders overeengekomen.
 4. Facturatie vindt wekelijks plaats, tenzij anders overeengekomen.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.
 6. De wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 7. In geval van niet- of niet-tijdige betaling, is Voordeligbhv.nl gerechtigd behaalde diploma’s en/of passen van behaalde cursussen, trainingen en workshops, evenals uitslagen niet eerder toe te sturen en/of bekend te maken tot de dag der algehele voldoening.
 8. In geval van niet- of niet-tijdige betaling, is de Wederpartij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke (handels)rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand.
 9. Een door de Wederpartij gedane betaling strekt in eerste plaats in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en tenslotte op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.
 10. Indien de Wederpartij in gebreke of verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
 11. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Voordeligbhv.nl voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 100,00 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 12. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Voordeligbhv.nl, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding, zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
 13. Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Voordeligbhv.nl pas recht op een vergoeding van buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Voordeligbhv.nl de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.
 14. In geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, algeheel beslag op vermogensbestanddelen, overlijden of curatele zijn de vorderingen van Voordeligbhv.nl en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Voordeligbhv.nl onmiddellijk opeisbaar.
 15. Eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen tevens voor rekening van de Wederpartij.
 16. Indien Voordeligbhv.nl goede gronden heeft te vrezen dat Wederpartij, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, niet- of niet-tijdig aan haar betalingsverplichting zal voldoen, is Voordeligbhv.nl gerechtigd van de Wederpartij vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen, voorts de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te herroepen, zonder dat de Wederpartij enig recht heeft op schadevergoeding.

Klachten

 1. De Wederpartij dient de Opdracht op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken of de uitgevoerde Opdracht aan de Overeenkomst beantwoord.
 2. Klachten behoren binnen 7 dagen na uitvoering van de Opdracht schriftelijk aan Voordeligbhv.nl gemeld te worden.
 3. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien de klacht niet binnen de gestelde termijn wordt gemeld, tenzij uit de aard van de Opdracht of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
 4. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Voordeligbhv.nl binnen het gestelde termijn op de hoogte stelt van de klacht.

Overmacht en onvoorziene omstandigheden

 1. Een tekortkoming kan niet aan Voordeligbhv.nl of de Wederpartij worden toegerekend, daar tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn beide partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. In de Algemene Voorwaarden wordt onder overmacht verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Voordeligbhv.nl geen invloed kan uitoefenen en waardoor Voordeligbhv.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Onder overmacht van Voordeligbhv.nl wordt in ieder geval verstaan:
  A Stakingen;
  B Storingen in het verkeer;
  C Overheidsmaatregelen die Voordeligbhv.nl verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel
  D deugdelijk na te komen;
  Relletjes, oproer, oorlog;
  F Verkeersbelemmeringen;
  G Gebrek aan arbeidskrachten;
  H Extreme weersomstandigheden;
  I Brand;
  J In-, uit-, en/of doorvoerverboden; en/of
  Elke omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Voordeligbhv.nl in redelijkheid niet door de Wederpartij mag worden verlangd.

Beëindiging overeenkomst

 1. Partijen kunnen te alle tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.
 2. Partijen kunnen de Overeenkomst schriftelijk tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.
 3. Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen, in geval van:
  A Aanvraag door of verlening van surseance van betaling aan de andere partij;
  B Aanvraag van faillissement door of faillissement verklaring van de andere partij;
  C Liquidatie van de andere partij of niet tijdelijke stopzetting van de onderneming van de andere partij; of
  D Onderbewindstelling, curatele of schuldsanering in de zin van de Wet schuldsanering natuurlijke personen van de andere partij.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Voordeligbhv.nl op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Voordeligbhv.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst. Voordeligbhv.nl behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien Voordeligbhv.nl aan de Wederpartij bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, de Wederpartij gehouden deze zaken binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Wederpartij deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien de Wederpartij, om welke reden dan ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft Voordeligbhv.nl het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de Wederpartij te verhalen.

Aansprakelijkheid

 1. Voordeligbhv.nl is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Voordeligbhv.nl, en niet meer dan het bedrag dat de verzekeraar aan Voordeligbhv.nl uitkeert of tot een maximum eenmaal het bedrag dat in de factuur vermeld staat.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  A Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden;
  B Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige presentatie van Voordeligbhv.nl aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Voordeligbhv.nl toegerekend kunnen worden; of
  C Redelijke kosten gemaakt of ter voorkoming of beperking van schade , voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de Algemene Voorwaarden.
 3. Voordeligbhv.nl is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van loondoorbetaling bij ziekte, schade door verlies vernietiging of verminking van gegevens, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van de Wederpartij, schade wegens door Voordeligbhv.nl gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel vormt van de Overeenkomsten alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden valt.
 4. Voordeligbhv.nl is nooit aansprakelijk voor fouten in het materiaal dat door de Wederpartij ter hand is gesteld of voor misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Wederpartij, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
 5. Voordeligbhv.nl is nooit aansprakelijk voor fouten, indien de Wederpartij op een eerder moment goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
 6. Voordeligbhv.nl is niet aansprakelijk voor door de Wederpartij geleden schade indien de Wederpartij de door Voordeligbhv.nl verstrekte veiligheidsinstructies niet in acht neemt.
  De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen wordt mede bedongen ten behoeve van de door Voordeligbhv.nl voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, en
 7. Voordeligbhv.nl is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van deze ingeschakelde derden.
 8. Voordeligbhv.nl is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens
 9. Voordeligbhv.nl, de Wederpartij of derden.
  Voordeligbhv.nl is niet aansprakelijk voor vermissing en/of diefstal van eigendommen van de Wederpartij tijdens cursussen, trainingen en workshops.

Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die de vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
 2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of rechtelijke uitspraak, Voordeligbhv.nl gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Voordeligbhv.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Voordeligbhv.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enge schade, hierdoor ontstaan.
 3. Onverminderd het vorengaande is Voordeligbhv.nl bevoegd de naam van de Wederpartij op te nemen op een lijst van relaties, welke op de website dan wel via andere uitingen naar derden wordt gepubliceerd, tenzij anders overeengekomen.

Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart Voordeligbhv.nl voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit/of samenhangt met de uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht of de schade door Voordelingbhv.nl of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of uitgevoerde Opdracht is veroorzaakt of toegebracht.
 2. Daarnaast vrijwaart de Wederpartij Voordeligbhv.nl, voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.
 3. De Wederpartij is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.

Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten, materialen, analyses, ontwerpen, software, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, (elektronische) informatie alsmede voorbereidend materiaal daarvan (gezamenlijk het “IE Materiaal”), berusten uitsluitend bij Voordeligbhv.nl of diens licentiegevers.
 2. De Wederpartij verkrijgt uitsluitend eventuele rechten en bevoegdheden met betrekking tot het IE Materiaal die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of die schriftelijk uitdrukkelijk worden toegekend.
 3. Het is de Wederpartij niet toegestaan enig verkregen recht of bevoegdheid met betrekking tot het IE Materiaal over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Voordeligbhv.nl.
 4. Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkenrechten of handelsnamen uit het IE Materiaal te verwijderen of te wijzigen.
 5. Iedere exploitatie, vermenigvuldiging , gebruik of openbaarmaking door de Wederpartij van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt, wordt beschouwd als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van Voordeligbhv.nl.
 6. De Wederpartij zal voor een dergelijke schending een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van € 250 per inbreuk makende handeling betalen aan Voordeligbhv.nl, onverminderd het recht van Voordeligbhv.nl om haar schade door inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.
 7. Er zal geen sprake zijn van schending van de intellectuele eigendomsrechten, indien de Wederpartij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft verkregen van Voordeligbhv.nl voor exploitatie, vermenigvuldiging , gebruik of openbaarmaking van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt.
 8. Al het door Voordeligbhv.nl ontwikkelde IE Materiaal voor de uitvoering van de Overeenkomst kan door Voordeligbhv.nl voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij anders is overeengekomen met de Wederpartij.

Privacy

 1. Voordeligbhv.nl respecteert de privacy van de Wederpartij. Voordeligbhv.nl behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Wederpartij stemt in met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de Wederpartij hanteert Voordeligbhv.nl passende beveiligingsmaatregelen.
 2. Voordeligbhv.nl gebruikt de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of het afhandelen van een klacht.
 3. Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar de website van Voordeligbhv.nl.

Vervaltermijn

Voor alle vorderingen en/of bevoegdheden die de Wederpartij jegens Voordeligbhv.nl en/of jegens de door Voordeligbhv.nl eventueel ingeschakelde derden heeft, geldt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen een verjaringstermijn van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens Voordeligbhv.nl en/of de door Voordeligbhv.nl eventueel ingeschakelde derden kan aanwenden.

Overdracht

 1. Het is de Wederpartij niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Voordeligbhv.nl te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen.
 2. Voordeligbhv.nl is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.

Nawerking

De bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of naar hun aard de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven verbinden.

Overig

 1. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 2. De administratie van Voordeligbhv.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Wederpartij gedane aanvragen. De Wederpartij erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
 3. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. Voordeligbhv.nl zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 4. Het niet eisen van naleving van de Algemene Voorwaarden door Voordeligbhv.nl leidt niet tot verval van rechten.
 5. De Algemene Voorwaarden van Voordeligbhv.nl stuurt Voordeligbhv.nl kosteloos aan de Wederpartij met de offerte en zijn daarnaast te vinden op de website van Voordeligbhv.nl.

Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Alle Overeenkomsten, de Algemene Voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen Voordeligbhv.nl en de Wederpartij, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Rotterdam.

Voordeligbhv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten